خجسته باد مهرگان

 

هم میهن. فرزندان گرامی ایران زمین:

 

پرواز درفش کاویانی و معرفی این نماد فرهنگی ایران بزرگ بر بالای تندیس آزادی نیویورک کار تاریخی شگفت انگیزی میباشد.

امید است انجام این کار فرهنگی نوید بخش روز خوشی باشد برای همه ی مردم جهان بویزه مردم ایران.

مادران ما چشمان ما را با آرایش روی شله زرد بصورت ضربدر با این نماد ایرانی آشنا کردند و خاطره آن را در دلها زنده نگهداشتند. از این رو ما به مادران گرانقدر درود میفرستیم و سپاسگزار امانتداریشان میباشیم. این شیر زنان ایرانی بودند که در بلندای تاریخ با هنر ارزشمندشان با گره زدن و بافتن فرش ها گلیم ها سوزن دوزی ها و...و...و... با طرح های پرنقش و نگار پاسداران و نگهدارندگان هنر و فرهنگ ما بوده اند و آن را برای ما تا کنون زنده نگه داشته اند.

 

   

 

از همه ی ایرانیان در سراسر گیتی از هر تیره ای با هر گویش و باوری دعوت میکنیم که پشتیبان برپاکردن درفش کاویانی باشند

درفش کاویانی نماد فرهنگی ست که از نیاکان برای ما به جا مانده. بایستنی است که هر ایرانی برای برپایی و نگهداری این نماد فرهنگ ملی ایران زمین خواه در ایران کنونی خواه در هر گوشه ی جهان کوشا باشد. هم وطن با برافرازی درفش کاویانی در این

آزمون تاریخی   ایرانی بودن خود را ثابت کنید. بی گمان با پرواز و برپایی این نماد ریشه ای فرهنگی هر ایرانی راستین با شناختن نماد فرهنگی خود جان تازه ای خواهد گرفت.

 

امید است همانگونه که به هنگام پروازدرفش کاویانی چشمانتان را برای دیدن آن به سوی آسمان بالا میبرید   همزمان سرهایتان رانیز بالا ببرید و بر خود ببالید که ایرانیان در دنیا نخستین بنیانگزاران حقوق بشر بوده اند. برخی از پزوهشگران بر این باورند که : برگزاری جشن مهرگان ریشه در پیروزی فریدون شاه بر ضحاک ماردوش دارد و بپاس این پیروزی است که ایرانیان هر ساله با جشن گرفتن   آن پیروزی بزرگ را بیاد می آورند و گرامی میدارند.جشن مهرگان نماد پیروزی نیکی بر بدی است و از این رو برافرازی درفش کاویانی در جشن مهرگان برای هر ایرانی بایاست (وظیفه است).

 

فرخنده و خجسته باد مهرگان .  پاینده و جاودان باد ایران و ایرانیان راستین و فرهنگ ایران زمین. برافراشته باد درفش کاویانی

در سرزمین اهورایی.

 

انجمن رستاخیز فرهنگ ایران